Disclaimer

Het hiernavolgende document is de elektronische versie van een in België gedrukt en verspreid prospectus in verband met een verrichting die in België wordt verwezenlijkt in overeenstemming met de daar geldende reglementering en mag uitsluitend geconsulteerd worden door investeerders in België die toegang hebben tot een wettelijk in België verspreid exemplaar van het prospectus. Dit document wordt enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De enige wettelijk geldende versie is het originele gepubliceerde document. Deze is enkel beschikbaar in België. De terbeschikkingstelling van het hiernavolgende document op Internet, dat zich enkel richt tot de Belgische markt, heeft helemaal niet als doel een publiek aanbod te doen in enig rechtsgebied buiten België, noch om aankooporders afkomstig van buiten België te ontvangen. De reproductie van deze elektronische versie op een andere website of op gelijk welk andere virtuele of fysieke locatie, evenals haar reproductie onder gedrukte vorm met het oog op enige verspreiding ervan zijn zeer uitdrukkelijk verboden. Andere informatie op de website van Connect Group of een andere website maakt geen deel uit van het prospectus.

De volgende informatie vormt geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Connect Group of andere effecten of ze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormt ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Connect Group of ze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten of aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Connect Group werden en zullen niet geregistreerd worden volgens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan ""US persons"" (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) zonder registratie volgens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of registratievrijstelling. De aandelen van Connect Group werden niet goedgekeurd, noch afgekeurd door de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten, enige deelstatelijke effectencommissie in de Verenigde Staten of een andere regulerende instantie in de Verenigde Staten, en evenmin heeft één van de voormelde instanties de verdiensten van de aandelen van Connect Group of de nauwkeurigheid of adequaatheid van het prospectus goedgekeurd of bevolen. Er zal geen openbaar aanbod zijn van Connect Group’s aandelen in de Verenigde Staten. Geen enkel element van de informatie op deze website noch een kopie ervan mag worden meegenomen of verzonden in en naar de Verenigde Staten of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in de Verenigde Staten. De niet-naleving van deze beperking kan een inbreuk vormen op de Amerikaanse federale wetgeving betreffende aandelen. Er mogen geen geldmiddelen, aandelen of andere vergoedingen worden aangevraagd via deze website of de informatie die ze bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod niet is toegelaten of indien het aanbod wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. Aandelen, vergoedingen of geldmiddelen die worden verstuurd als reactie op deze website of de informatie die ze bevat, worden niet aanvaard.
De informatie op deze website of in het prospectus mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in het prospectus of op de website van Connect Group.
Door te klikken op het bevestigingsveld hieronder en op de 'zenden'-knop op het einde van deze pagina, die u toegang verschaft tot de elektronische versie van het prospectus, verklaart u dat u de hiervoor vermelde waarschuwingen hebt gelezen, deze zult respecteren en dat (i) u een persoon bent die in België verblijft; (ii) u niet woonachtig bent in de Verenigde Staten en deze informatie niet consulteert vanuit de Verenigde Staten; (iii) u niet verblijft in Australië of Canada; (iv) u niet verblijft en niet woonachtig bent in Japan; (v) u niet verblijft in of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van dit document wettelijk niet is toegelaten; (vi) geen persoon bent die dit document niet mag ontvangen en dat u, in alle gevallen, ermee akkoord gaat geen informatie te versturen uit deze website aan eender welke persoon die buiten België verblijft of woonachtig is.

Ik ga akkoord *  Ik ga niet akkoord

Ik heb alle hierboven uiteengezette beperkingen gelezen en begrepen, en verbind mij ertoe om deze beperkingen na te leven.*